شرکت دانش بنیان ساینـا سپهـر اسپادانـا (ساینـا پلیمـر)

 اصـول و فونداسیون بنیادی شرکت دانش بنیان ساینـا سپهـر اسپادانـا (ساینـا پلیمـر) بر پایه خود کفایی در صنعت استئـارات و اسـتابیلایـزر سـازی در ایـران پی ریـزی شـده اسـت که پــس از بیسـت سـال حضـور مستـمـــر در ایـن صنـعـت، در حال حـاضـر مـحصـولات خود را در یک مجمـوعه هولدینگ که شامل ۳ کارخانه تـولیدی با بـرندهای مـتفاوت و محصـولات متـفاوت میبـاشـدوبصـــورت زنجیـــروار بهـم وابســتـه انـد تـولیـد مینمــایـد.
ایجـاد یک مجمـوعـه هولدینـگ و خـود کـفا در صـنعـت اسـتابیلایـزر سازی و تـولیـد پـیگمنـت هـای رنگی و تـکامل نهـایی ایـن دو صـنـعـت در کـشـور طـی بیـسـت سال گذشـته از آرمـانهـا و اهـداف اولیـه مدیــران آن بــوده و تـا رسیـدن بـه اهــدافـمــان در ایـن صـنعـت از هـیـچ تلاشی فـروگـذار نخـواهـیـم مـانـد.

خود کفایی در صنعت استئـارات و اسـتابیلایـزرسـازی در ایـران

خود کفایی در صنعت استئـارات و اسـتابیلایـزرسـازی در ایـران