درباره ما

درباره ما

شرکت دانش بنیان ساینـا سپهـر اسپادانـا (ساینـا پلیمـر)

اصـول و فونداسیون بنیادی شرکت دانش بنیان ساینـا سپهـر اسپادانـا (ساینـا پلیمـر) بر پایه خود کفایی در صنعت استئـارات و اسـتابیلایـزرسـازی در ایـران پی ریـزی شـده اسـت که پــس از بیسـت سـال حضـور مستـمـــر در ایـن صنـعـت، در حال حـاضـرمحصـولات خود را در یک مجمـوعه هولدینگ که شامل ۳ کارخانه تـولیدی با بـرندهای مـتفاوت و محصـولات متـفاوت میبـاشـد و بصـــورت زنجیـــروار بهـم وابســتـه انـد تـولیـد مینمــایـد. مجموعه ما شامل ۳ کارخانه است که در ادامه به آن میپردازیم.


ساینا پلیمر

کارخانه اول

شـرکت سـاینـا سپهـر اسـپـادانـا (سـایـنـا پلـیـمـر):
محصولات این شرکت در زمینه تولیـد مـواد اولیه صـنعت پلیمـر و افـزودنیهای پی وی سی بوده و شامل سه گـروه میباشد. گــروه اول: اســتـئــارات هــای فـلـــزی:شـروع به فعـالیـت و تولیـد در این گـروه از مـحصـولات از سـال ۱۳۷۹ آغـاز گردیـد و شرکت در تولیـد ایـن محصـولات که شامـل اسـتـئـارات هـای کلسـیـم، روی، مـنیــزیـم و سـدیم میـبـاشد، سـابـقـه ای دیـرینـه داشته و تـامیـن نیـاز بـرخی از مجـتـمــع های پتـروشیمی در این گـروه مــواد از افـتخـارات بـزرگ این شـرکت میبـاشد.

گــروه دوم: اسـتـابیــلایــزرهـای پــی وی ســی:فعـالیـت در تولیـد ایـن گـروه از مـواد در سال ۱۳۹۰ آغـاز گـردید که شامل انـواع استابیـلایـزر های لـوله، اتـصـالات، دیـوارپـوش کـف پـوش، ورق های فـومیـزه، کابل و پـروفـیل های در و پنجــره ی پــی وی سـی میبـاشد. گــروه ســـوم: نـمـکـهـای ســـرب:ایـن گــروه از مــواد شـامل انـــواع سـولـفــات های: ســرب تـری بـازیــک (TBLS)- سـولـفـات سـرب دیـبــازیـک (DBLS)-استئـارات سـرب دیبـازیـک (DBLS)-شروع به تولیـد انبـوه آن نمـوده و همچنـان در حال افـزایش ظرفیت به منظـور تامین مــواد اولیـه کارخانجـات استابیـلایـزر سـازی کشـور می باشد.

گــروه ســـوم: نـمـکـهـای ســـرب:ایـن گــروه از مــواد شـامل انـــواع سـولـفــات های: ســرب تـری بـازیــک (TBLS)- سـولـفـات سـرب دیـبــازیـک (DBLS)-استئـارات سـرب دیبـازیـک (DBLS)-شروع به تولیـد انبـوه آن نمـوده و همچنـان در حال افـزایش ظرفیت به منظـور تامین مــواد اولیـه کارخانجـات استابیـلایـزر سـازی کشـور می باشد.کــارخـانـه دوم

شـرکت اختـــران سـرب آسـیـاتـولیــد انــواع اکســید هـای سـرب و لیتــارژ:
این مجمـوعه در غـالب شرکـت اختــران سـرب در سال ۱۳۹۵ و پس از ۲ سال مشقـت های فـراوان به بهــره بـرداری رسید. در این کارخانه انـواع اکسید های سرب از جمله لیتـارژ که مهمتـرین مـاده در صـنعت استابیـلایـزرسازی است تولیـد میگردد و علاوه بـر مصـرف خود کارخانـه در حال حاضـر نیـاز بعضی از کارخانجات استابیلایزر سازی و شرکت های تولیـد کننـده خشکن های رنگ را نیــز فـراهم مینمـایـد.


کــارخـانـه ســوم

شـرکت آذران رنــگـــدانــه تـولیـد انـواع پیـگمــنت های صــنعـت رنـگ و مسـتـربــچ:
کارخانـه آذران رنـگـدانـه در تیــرمـاه ۱۳۹۹ با هـدف تولیـد انـواع پیگمـنت هـای ضـد خـوردگی و همچنین پیگمـنت هـای مــورد اسـتفـاده در صـنعت رنـگ و پـلاستیـک و مسـتربـچ بـا طـراحی و اجرای یـک دانـش فـنی صــد در صـد ایــرانی توسط مدیـران مجمـوعه هـولدینگ نصـب و راه اندازی گردید و در حال حاضـر تولیـد  پیگمنت های پایه کروم(زرد لیمویی و زرد پرتقالی) این شرکت با کیفـیتی کاملا مـشابه بـا نمــونـه های اروپـایی و کاملا رقـابـتی از لحـاظ قـیمـت بـه بهــره بـرداری رسـیده و بـه بــازار عرضـه مـیگـردد. ایجـاد یک مجمـوعـه هولدینـگ و خـود کـفا در صـنعـت اسـتابیلایـزر سازی و تـولیـد پـیگمنـت هـای رنگی و تـکامل نهـایی ایـن دو صـنـعـت در کـشـور طـی بیـسـت سال گذشـته از آرمـانهـا و اهـداف اولیـه مدیــران آن بــوده و تـا رسیـدن بـه اهــدافـمــان در ایـن صـنعـت ثابت قدم خواهیم  مـانـد.