شرکت دانش بنیان ساینـا سپهـر اسپادانـا (ساینـا پلیمـر)

اصـول و فونداسیون بنیادی شرکت دانش بنیان ساینـا سپهـر اسپادانـا (ساینـا پلیمـر) بر پایه خود کفایی در صنعت استئـارات و اسـتابیلایـزرسـازی در ایـران پی ریـزی شـده اسـت که پــس از بیسـت سـال حضـور مستـمـــر در ایـن صنـعـت، در حال حـاضـرمحصـولات خود را در یک مجمـوعه هولدینگ که شامل ۳ کارخانه تـولیدی با بـرندهای مـتفاوت و محصـولات متـفاوت میبـاشـد و بصـــورت زنجیـــروار بهـم وابســتـه انـد تـولیـد مینمــایـد. مجموعه ما شامل ۳ کارخانه است که در ادامه به آن میپردازیم.


ساینا پلیمر

کارخانه اول

شـرکت سـاینـا سپهـر اسـپـادانـا (سـایـنـا پلـیـمـر):
محصولات این شرکت در زمینه تولیـد مـواد اولیه صـنعت پلیمـر و افـزودنیهای پی وی سی بوده و شامل سه گـروه میباشد. گــروه اول: اســتـئــارات هــای فـلـــزی:شـروع به فعـالیـت و تولیـد در این گـروه از مـحصـولات از سـال ۱۳۷۹ آغـاز گردیـد و شرکت در تولیـد ایـن محصـولات که شامـل اسـتـئـارات هـای کلسـیـم،   استئارات روی ، استئارات مـنیــزیـم و استئارات سدیم  میـبـاشد، سـابـقـه ای دیـرینـه داشته و تـامیـن نیـاز بـرخی از مجـتـمــع های پتـروشیمی در این گـروه مــواد از افـتخـارات بـزرگ این شـرکت میبـاشد.

گــروه دوم: اسـتـابیــلایــزرهـای پــی وی ســی:فعـالیـت در تولیـد ایـن گـروه از مـواد در سال ۱۳۹۰ آغـاز گـردید که شامل انـواع استابیـلایـزر های لـوله،  استابیلایزر اتـصـالات،  استابیلایزر دیـوارپـوش، استابیلایزر کـف پـوش، استابیلایزر ورق های فـومیـزه،  استابیلایزر کابل  و  استابیلایزر پـروفـیل های در و پنجــره ی پــی وی سـی میبـاشد

گــروه ســـوم: نـمـکـهـای ســـرب:ایـن گــروه از مــواد شـامل انـــواع سـولـفــات های: ســرب تـری بـازیــک (TBLS)- سـولـفـات سـرب دیـبــازیـک (DBLS)-استئـارات سـرب دیبـازیـک (DBLS)-شروع به تولیـد انبـوه آن نمـوده و همچنـان در حال افـزایش ظرفیت به منظـور تامین مــواد اولیـه کارخانجـات استابیـلایـزر سـازی کشـور می باشد.کــارخـانـه دوم

شـرکت اختـــران سـرب آسـیـاتـولیــد انــواع اکســید هـای سـرب و لیتــارژ:
این مجمـوعه در غـالب شرکـت اختــران سـرب در سال ۱۳۹۵ و پس از ۲ سال مشقـت های فـراوان به بهــره بـرداری رسید. در این کارخانه انـواع اکسید های سرب از جمله لیتـارژ که مهمتـرین مـاده در صـنعت استابیـلایـزرسازی است تولیـد میگردد و علاوه بـر مصـرف خود کارخانـه در حال حاضـر نیـاز بعضی از کارخانجات استابیلایزر سازی و شرکت های تولیـد کننـده خشکن های رنگ را نیــز فـراهم مینمـایـد.

ساینا پلیمر

کــارخـانـه ســوم

شـرکت آذران رنــگـــدانــه تـولیـد انـواع پیـگمــنت های صــنعـت رنـگ و مسـتـربــچ:
کارخانـه آذران رنـگـدانـه در تیــرمـاه ۱۳۹۹ با هـدف تولیـد انـواع پیگمـنت هـای ضـد خـوردگی و همچنین پیگمـنت هـای مــورد اسـتفـاده در صـنعت رنـگ و پـلاستیـک و مسـتربـچ بـا طـراحی و اجرای یـک دانـش فـنی صــد در صـد ایــرانی توسط مدیـران مجمـوعه هـولدینگ نصـب و راه اندازی گردید و در حال حاضـر تولیـد  پیگمنت های پایه کروم(زرد لیمویی و زرد پرتقالی) این شرکت با کیفـیتی کاملا مـشابه بـا نمــونـه های اروپـایی و کاملا رقـابـتی از لحـاظ قـیمـت بـه بهــره بـرداری رسـیده و بـه بــازار عرضـه مـیگـردد. ایجـاد یک مجمـوعـه هولدینـگ و خـود کـفا در صـنعـت اسـتابیلایـزر سازی و تـولیـد پـیگمنـت هـای رنگی و تـکامل نهـایی ایـن دو صـنـعـت در کـشـور طـی بیـسـت سال گذشـته از آرمـانهـا و اهـداف اولیـه مدیــران آن بــوده و تـا رسیـدن بـه اهــدافـمــان در ایـن صـنعـت ثابت قدم خواهیم  مـانـد.

ساینا پلیمر