سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 1397
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست  1397
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 1397
دهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان پلاست 1394
دهمین نمایشکاه بین المللی اصفهان پلاست 1394
دهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان پلاست 1394
اولین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 1381(صنایع شیمیایی کرات)
اولین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 1381(صنایع شیمیایی کرات )
ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری*تهران هتل المپیک*1400
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان پلاست 1401
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان پلاست 1401
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان پلاست 1401
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان پلاست 1401
عکس جدید
×