بـســـمـه تـعـــالـی

 

اصـول و فونداسیون بنیادی شرکت دانش بنیان ساینـا سپهـر اسپادانـا (ساینـا پلیمـر) بر پایه خود کفایی در صنعت استئـارات و

اسـتابیلایـزرسـازی در ایـران پی ریـزی شـده اسـت که پــس از بیسـت سـال حضـور مستـمـــر در ایـن صنـعـت، در حال حـاضـر

مـحصـولات خود را در یک مجمـوعه هولدینگ که شامل 3 کارخانه تـولیدی با بـرندهای مـتفاوت و محصـولات متـفاوت میبـاشـد و

بصـــورت زنجیـــروار بهـم وابســتـه انـد تـولیـد مینمــایـد.

 

کــارخـانـه اول

شـرکت سـاینـا سپهـر اسـپـادانـا (سـایـنـا پلـیـمـر)

محصولات این شرکت در زمینه تولیـد مـواد اولیه صـنعت پلیمـر و افـزودنیهای پی وی سی بوده و شامل سه گـروه میباشد.

 

گــروه اول: اســتـئــارات هــای فـلـــزی

شـروع به فعـالیـت و تولیـد در این گـروه از مـحصـولات از سـال 1379 آغـاز گردیـد و شرکت در تولیـد ایـن محصـولات که شامـل

اسـتـئـارات هـای کلسـیـم، روی، مـنیــزیـم و سـدیم میـبـاشد، سـابـقـه ای دیـرینـه داشته و تـامیـن نیـاز بـرخی از مجـتـمــع

هـای پتـروشیمی در این گـروه مــواد از افـتخـارات بـزرگ این شـرکت میبـاشد.

 

گــروه دوم: اسـتـابیــلایــزرهـای پــی وی ســی

فعـالیـت در تولیـد ایـن گـروه از مـواد در سال 1390 آغـاز گـردید که شامل انـواع استابیـلایـزر های لـوله، اتـصـالات، دیـوارپـوش

کـف پـوش، ورق های فـومیـزه، کابل و پـروفـیل های در و پنجــره ی پــی وی سـی میبـاشد.

 

گــروه ســـوم: نـمـکـهـای ســـرب

ایـن گــروه از مــواد شـامل انـــواع سـولـفــات های:  ســرب تـری بـازیــک (TBLS) / سـولـفـات سـرب دیـبــازیـک (DBLS) /

استئـارات سـرب دیبـازیـک (DBLS) / استئـارات سـرب نـرمـال (NLS) و فـسفـیـت سـرب دیبـازیـک (DBLP) میبـاشد که ایـن

شرکت از سال 1396 به طـور حرفه ای شـروع به تولیـد انبـوه آن نمـوده و همچنـان در حال افـزایش ظرفیت به منظـور تامین

مــواد اولیـه کارخانجـات استابیـلایـزر سـازی کشـور می باشد.

 

کــارخـانـه دوم

شـرکت اختـــران سـرب آسـیـا

تـولیــد انــواع اکســید هـای سـرب و لیتــارژ

کارخانه ی دوم این مجمـوعه در غـالب شرکـت اختــران سـرب در سال 1395 و پس از 2 سال مشقـت های فـراوان به بهــره

بـرداری رسید. در این کارخانه انـواع اکسید های سرب از جمله لیتـارژ که مهمتـرین مـاده در صـنعت استابیـلایـزرسازی است

تولیـد میگردد و علاوه بـر مصـرف خود کارخانـه در حال حاضـر نیـاز بعضی از کارخانجات استابیلایزر سازی و شرکت های تولیـد

کننـده خشکن های رنگ را نیــز فـراهم مینمـایـد.

 

کــارخـانـه ســوم

شـرکت آذران رنــگـــدانــه

تـولیـد انـواع پیـگمــنت های صــنعـت رنـگ و مسـتـربــچ

کارخانـه آذران رنـگـدانـه در تیــرمـاه 1399 با هـدف تولیـد انـواع پیگمـنت هـای ضـد خـوردگی و همچنین پیگمـنت هـای مــورد

اسـتفـاده در صـنعت رنـگ و پـلاستیـک و مسـتربـچ بـا طـراحی و اجرای یـک دانـش فـنی صــد در صـد ایــرانی توسط مدیـران

مجمـوعه هـولدینگ نصـب و راه اندازی گردید و در حال حاضـر تولیـد محصـول زینـک فسفـات (zinc Phosphate) این شرکت با

کیفـیتی کاملا مـشابه بـا نمــونـه های اروپـایی و کاملا رقـابـتی از لحـاظ قـیمـت بـه بهــره بـرداری رسـیده و بـه بــازار عرضـه

مـیگـردد.

ایجـاد یک مجمـوعـه هولدینـگ و خـود کـفا در صـنعـت اسـتابیلایـزر سازی و تـولیـد پـیگمنـت هـای رنگی و تـکامل نهـایی ایـن

دو صـنـعـت در کـشـور طـی بیـسـت سال گذشـته از آرمـانهـا و اهـداف اولیـه مدیــران آن بــوده و تـا رسیـدن بـه اهــدافـمــان

در ایـن صـنعـت از هـیـچ تلاشی فـروگـذار نخـواهـیـم مـانـد.

SAINA

ایمیل

Sainapolymer.tm@Gmail.ComInfo@Sainapolymer.Com

شماره تماس

031-46412240

031-46412241

09132660492

09134892148

آدرس کارخانه

اصفهان.جاده نایین.شهرک صنعتی سجزی.خیابان اول غربی.بلوار حافظ.خیابان سوم غربی.پلاک 18

کد پستی: 8139173779