شرکت دانش بنیان ساینـا سپهـر اسپادانـا (ساینـا پلیمـر

 اصـول و فونداسیون بنیادی شرکت دانش بنیان ساینـا سپهـر اسپادانـا (ساینـا پلیمـر) بر پایه خود کفایی در صنعت استئـارات و اسـتابیلایـزر سـازی در ایـران پی ریـزی شـده اسـت که پــس از بیسـت سـال حضـور مستـمـــر در ایـن صنـعـت، در حال حـاضـر مـحصـولات خود را در یک مجمـوعه هولدینگ که شامل ۳ کارخانه تـولیدی با بـرندهای مـتفاوت و محصـولات متـفاوت میبـاشـدوبصـــورت زنجیـــروار بهـم وابســتـه انـد تـولیـد مینمــایـد.
ایجـاد یک مجمـوعـه هولدینـگ و خـود کـفا در صـنعـت اسـتابیلایـزر سازی و تـولیـد پـیگمنـت هـای رنگی و تـکامل نهـایی ایـن دو صـنـعـت در کـشـور طـی بیـسـت سال گذشـته از آرمـانهـا و اهـداف اولیـه مدیــران آن بــوده و تـا رسیـدن بـه اهــدافـمــان در ایـن صـنعـت از هـیـچ تلاشی فـروگـذار نخـواهـیـم مـانـد.

کیفیت بالا

تضمین اصالت

رضایت مشتری

پروژه های انجام شده

خود کفایی در صنعت استئـارات و اسـتابیلایـزرسـازی در ایـران

خود کفایی در صنعت استئـارات و اسـتابیلایـزرسـازی در ایـران

دسته بندی محصولات

گروه ترکیبات پایه سرب

گروه ترکیبات پایه سرب

گروه استابیلایزر ها

گروه استابیلایزر ها

گروه استئارات فلزی

گروه استئارات فلزی

مشاوره تخصصی

برای دریافت مشاوره تخصصی می توانید با شماره های موجود تماس بگیرید. برای این منظور کافی ست بر روی لینک رو به رو کلیک نمائید.